Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Gerelateerde websites

De titel van die informatie is een directe link naar de betreffende site.

Archeologie in Nederland

Deze website is gericht op alle professionals die binnen het eigen vakgebied praktische informatie zoeken over archeologische vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met archeologie in de monumentenzorg, bouwen en archeologie, het vastleggen van archeologie beleid en veel meer. Ook veel ruimte voor best pratices. 

Landschap Erfgoed Utrecht

Landschap Erfgoed Utrecht is werkzaam op het brede veld van erfgoed en landschap. De stichting  voert  beheerwerk uit en geeft advies en ondersteuning op gebied van erfgoed en landschap aan agrariërs, particulier (landgoed)eigenaren, historici, musea, gemeenten en andere (semi)overheden en archiefdiensten. Ook wordt er lesmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs ontwikkeld.

Handreiking erfgoed en ruimte

De Handreiking is opgezet voor gemeenten met als doel praktische tools dte bieden die de gemeenten kunnen ondersteunen om erfgoed een plek te geven in de ruimtelijke ordening. Naast tools vind je hier ook de agenda met netwerkbijeenkomsten voor kennisuitwisseling op het gebied van erfgoed en ruimte. 

MooiSticht

MooiSticht (voorheen Welstand en Monumenten Midden Nederland) is een stichting die zich breed inzet voor ruimtelijke kwaliteit in de provincie Utrecht, met de commissies ruimtelijke kwaliteit als speerpunten (geïntegreerde commissies welstand en monumenten). Naast het uitoefenen van wettelijke taken ondersteunt en stimuleert MooiSticht gemeenten op het gebied van welstand, monumenten en alle vormen van ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.

Provincie Utrecht

Alles over de provincie Utrecht. Hier vindt u ook informatie over de Cultuurhistorische Atlas en de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS).

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoekt welke aspecten van het erfgoed het beste zijn om te bewaren. En hoe die cultuurhistorische waarden het beste onderhouden kunnen worden. De Rijksdienst is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en treedt op namens de minister. De dienst voert de Monumentenwet uit en verleent subsidies op het gebied van onroerend en roerend erfgoed. Waar dit erfgoed bedreigd wordt, onderneemt de dienst actie. Bovendien beheert de Rijksdienst het Monumentenregister, het depot met de kunstcollectie van het Rijk, het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot en Archis, het centrale archeologische informatiesysteem. 

Nationaal Restauratiefonds
Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Met kennis en financiering helpt het Restauratiefonds eigenaren om hun droom waar te maken; wonen of werken in een bijzonder pand. Dat doet het Restauratiefonds onafhankelijk en zonder winstoogmerk. 

Het Restauratiefonds kan dat doen door Revolverende Fondsen voor overheden op te zetten, van waaruit laagrentende leningen aan eigenaren worden verstrekt. Ook voor het Rijk, diverse provincies en gemeente worden subsidies voor restauratie en instandhouding uitbetaald.

Erfgoed Academie

De ErfgoedAcademie biedt eendaagse cursussen, waaronder de jaarlijkse cursus Actualiteiten en Ontwikkelingen, voor professionals in de erfgoedsector.Deze dagen staan in het teken staat van: kennis overdragen, inspireren, vaardigheden vergroten en netwerken. 

Monumentenwacht Utrecht

Stichting Monumentenwacht Utrecht stelt zich ten doel het verval van cultuurhistorische bouwwerken in de provincie te voorkomen. Zonder dat daar winst mee beoogd wordt. Om dat te bereiken worden vooral preventieve maatregelen genomen of aangegeven. Zo voert Monumentenwacht regelmatig inspecties uit, waarbij kleine gebreken (zoals een afgewaaide dakpan of een gescheurde lei) direct worden verholpen. Daarnaast geeft zij aanvullende adviezen over de aanpak van grotere onderhoudswerkzaamheden.

Stichting Bouwhistorie Nederland

De Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN) bestaat sinds 1991. Zij zet zich in voor de bevordering van bouwhistorisch onderzoek, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht, en vraagt waar mogelijk aandacht voor het belang van dit onderzoek.

SIKB

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een netwerkorganisatie die alle spelers (bedrijfsleven en overheid) bij elkaar brengt om samen de kwaliteit van de uitvoering van archeologie te verbeteren. Geeft zeer praktische handleidingen uit over mogelijkheden en verantwoordelijkheden op het terrein van archeologische beleid onder het kopje ‘archeologie’. Tevens een overzicht van (gecertificeerde) archeologische bedrijven.

Vereniging van Ondernemers in de Archeologie

De Vereniging van Ondernemers in de Archeologie (VOiA) is in 2001 opgericht om de belangen van de archeologische bedrijven in de ontluikende archeologische markt te behartigen. Inmiddels vertegenwoordigt de VOiA meer dan 100 bedrijven die zich met alle takken van archeologie bezighouden, van Advisering tot en met Zoölogisch onderzoek. De VOiA geeft een overzicht van alle bij de vereniging aangesloten archeologische bedrijven, weergegeven per archeologische specialisatie en per dienst

Boerderijenstichting Utrecht (BSU)

Sinds jaar en dag streeft de Boerderijenstichting Utrecht (BSU) naar het behoud van de karakteristieke verschijningsvorm van de Utrechtse boerderijen en hun erven. Zij doet dit door het geven van voorlichting aan overheden, instellingen en particulieren. Boerderijbewoners kunnen bij de BSU terecht voor adviezen over verbouwing, restauratie, subsidiemogelijkheden of de inrichting van erf en tuin. Regionale adviseurs zijn aangesteld om de adviezen uit te brengen. 

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Particuliere eigenaren van provinciale- of gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden vallend binnen een beschermd stads- en dorpsgezicht kunnen in negen provincies via het Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds in aanmerking komen voor een laagrentende restauratielening (ook in Utrecht). Hier vindt u ook informatie over het Cultuurfonds Monumenten Utrecht (CMU) dat op gemeentelijke monumenten is gericht.

Nationaal Programma Herbestemming

Om de aandacht voor herbestemming vorm te geven heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2010 een Nationaal Programma Herbestemming in het leven geroepen. Een groot aantal organisaties met hart voor herbestemming werkt aan een gezamenlijke agenda van activiteiten om herbestemming te stimuleren. Deze Nationale Agenda Herbestemming bestrijkt het brede veld van herbestemming.

Open Monumentendag

Open Monumentendag is de tweede zaterdag en/of tweede zondag in september, waarop duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor publiek.

AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie

Leden van de AWN leveren een belangrijke bijdrage aan het archeologisch onderzoek en archeologische monumentenzorg in Nederland. Veel van hen, ongeveer 2200, hebben zich aangesloten bij Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, een vereniging voor amateurarcheologie die inmiddels 60 jaar bestaat. Over het gehele land verspreid zijn er regionale afdelingen en werkgroepen met eigen activiteiten. De leden houden zich bezig met het opsporen en het behouden van archeologische locaties. Daarnaast werken zij mee aan opgravingen, conserveren en documenteren van vondsten. Op deze site zijn ook de afdelingen uit de Utrechtse provincie terug te vinden. 

Reliwiki

Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, is gemaakt en wordt steeds verder aangevuld en verbeterd door gebruikers.

Monumenten.nl

Monumenten.nl wil een overkoepelende informatiebron zijn binnen de monumentenzorg. Ze richt zich in eerste instantie op eigenaren van monumenten, zodat deze goed geïnformeerd worden over de instandhouding van hun pand. Daarnaast wil ze iedereen die beroepsmatig betrokken is binnen de monumentenzorg van dienst zijn. Tot slot is de informatie van de site ook toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in monumenten in de meest brede zin van het woord.

Erfgoedinspectie

De Erfgoedinspectie waakt op nationaal niveau over een belangrijk deel van het Nederlandse erfgoed. Het toezicht is gericht op archeologische opgravingen, archieven bij de centrale overheid, het roerend cultureel erfgoed en onroerende monumenten.