Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Planoverleg

Maandelijks wordt er het Bouwplanoverleg (BPO) gehouden. Dit betreft een overleg tussen de afgevaardigden van de diverse adviserende instanties op het gebied van cultureel erfgoed (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Utrecht, MooiSticht (voorheen Welstand en Monumenten Midden Nederland), Landschap Erfgoed Utrecht, gemeentelijke monumentencommissies). Het overleg heeft tot doel om, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, onderling informatie uit te wisselen en de advisering zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen om zo gemeenten tegemoet te komen bij hun besluitvorming ten aanzien van vergunningverlening en bij procedures rond ruimtelijke plannen.

Bij dit overleg kunnen plannen worden toegelicht door de betrokkenen. Ook zijn de betreffende ambtenaren van de gemeente van harte uitgenodigd voor een toelichting, informatie-uitwisseling en overleg. Het dient vooral als moment van vooroverleg met en tussen de betrokken partijen.

In het kader van de Wabo en de eisen om cultuurhistorie te verwerken in het bestemmingsplan neemt een degelijk en breed opgezet vooroverleg een steeds belangrijker positie in.

In het Bouwplanoverleg ligt het accent op bouwplannen die betrekking hebben op rijksmonumenten en op hoe de cultuurhistorie is meegewogen in ruimtelijke ontwikkelingen.

De data voor van het Bouwplanoverleg (BPO) en het Ruimtelijk Planoverleg (RPO) vindt u onder Agenda.