Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Actueel


ROMA bijeenkomst Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan


Op donderdagmiddag 13 juni hebben we in de aansprekende voormalige Pastoe fabriek in Utrecht onze routes op weg naar het omgevingsplan uitgestippeld. Naast de erfgoedambtenaren waren er ook veel mensen uit het domein van de ruimtelijke ordening en projectleiders omgevingswet.

foto workshops

Het was de tweede bijeenkomst in de reeks over het Erfgoed in de Omgevingswet die we samen organiseren met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tijdens de bijeenkomst hebben we bekeken hoe we het cultureel erfgoed mee kunnen nemen in de vertaalslag van omgevingsvisie naar omgevingsplan. Wat moet ik in 2021 geregeld hebben voor cultureel erfgoed? Hoe geef ik uitwerking aan onze omgevingsvisie? Hoe doen andere gemeenten dat?

Els Romeijn van de RCE heeft ons meegenomen in de achtergronden van het omgevingsplan en daarbij handige handreikingen onder de aandacht gebracht.

Martin van Bleek van het Gelders Genootschap liet ons diverse manieren zien over hoe de wettelijke verplichting, om rekening te houden met de omgeving van het monument, geïmplementeerd kan worden. Het Gelders Genootschap brengt daar volgend jaar met de RCE ook een handreiking voor uit.

We hebben gezamenlijk in groepjes routekaarten gemaakt. Dit bracht veel discussie en onderlinge uitwisseling van informatie en kennis teweeg, dat doorzette tijdens de borrel. Het begint met de omgevingsvisie en het einddoel is het omgevingsplan. De start is voor elke gemeente gelijk, maar de route kan per gemeente zeer verschillend zijn. De routekaarten helpen om meer inzicht te krijgen in het proces.

Meer informatie en presentaties

Presentatie De omgeving van het Monument - Martin van Bleek

Presentatie RCE Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan - Els Romeijn

Workshop resultaat Routekaarten

ROMA bijeenkomst 13 juni 2019 - Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplanBron bewerkte afbeelding: www.omgevingswetportaal.nl

Graag nodigen we je uit voor de ROMA bijeenkomst op donderdagmiddag 13 juni met als thema Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan. Dit is de tweede bijeenkomst in de reeks over het Erfgoed in de Omgevingswet. Wij organiseren deze reeks van bijeenkomsten samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Hoofdlijnen programma
Wat moet ik in 2021 geregeld hebben voor cultureel erfgoed? Hoe geef ik uitwerking aan onze omgevingsvisie? Hoe doen andere gemeenten dat? Tijdens de bijeenkomst gaan we bekijken hoe we het cultureel erfgoed mee kunnen nemen in de vertaalslag van omgevingsvisie naar omgevingsplan. Dit doen we aan de hand van voorbeelden en door samen een routekaart te maken. Het begint met de omgevingsvisie en het einddoel is het omgevingsplan. De start is voor elke gemeente gelijk, maar de route kan per gemeente zeer verschillend zijn. De routekaart helpt om meer inzicht te krijgen in het proces. We houden de bijeenkomst in de aansprekende voormalige Pastoe fabriek in Utrecht en is er volop gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen en te netwerken.

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor onze vast schare aan ambtenaren die zich bezig houden met erfgoed, ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschap. Daarnaast is het onderwerp ook interessant voor de coördinator / projectleider omgevingswet van je gemeente.

Programma
Je kunt het programma hier downloaden.

Tijd en locatie
De bijeenkomst vindt plaats van 12.30 tot 17.00 in De Zagerij in de voormalige Pastoe fabriek te Utrecht. Het adres is Rostoord 7a. Voor de deur en in de buurt zijn genoeg (betaalde) parkeermogelijkheden. Het is 7 minuten lopen vanaf station Utrecht Vaartsche Rijn.

Geef jezelf en je collega’s op via info@stamu.nl

ROMA bijeenkomst 'Kerkenvisies'


Donderdag 28 maart vond de bijeenkomst plaats over de ‘kerkenvisies’. In een gemêleerd gezelschap van kerkeigenaren, overheden, adviseurs en andere belangstellende was er aandacht voor dit zeer actuele thema.

Samenwerking en open dialoog vormde de rode draad van de middag. Het STAMU organiseerde deze bijeenkomst samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Frank Strolenberg van de RCE verzorgde de inleiding over kerkenvisies. Hij vertelde over de aanleiding en gaf uitleg over de visie van het rijk en de financieringsregeling. Voor het opstellen van integrale kerkenvisies wordt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld aan gemeenten door de Minister van OCW. Met een integrale kerkenvisies ontwikkelen gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategisch visie op een duurzame toekomst voor het kerkenbestand binnen een gemeente.

Alwin Kaashoek is als projectleider betrokken bij de pilot kerkenvisies van Rotterdam en Súdwest-Fryslân. Hij gaf inzicht in de praktijk van het opstellen van Kerkenvisies en de samenwerking tussen overheden en kerkeigenaren. Alice Gut van de gemeente Utrecht gaf een doorkijkje op de wijze waarop een kerkenvisie ingezet kan worden in de praktijk. Bij bijvoorbeeld herbestemmingsvraagstukken dient de kerkenvisie van Utrecht als leidraad. Tot slot gaf Annet van Goor vanuit het perspectief van deSt-Joriskerk in Amersfoort een interessante inkijk in de dagelijks praktijk van het rendabel maken van een kerk door bijvoorbeeld het faciliteren van nevenfuncties. De interactie vond plaats in de vorm van een ‘speeddate’ tussen de verschillende partijen. Al snel bleek dat er veel meer te bespreken was dan in de korte tijd past. Er wordt door Landschap Erfgoed Utrecht nagedacht over een initiatief om het gesprek voor te zetten in een andere setting, met het doel de dialoog te blijven voeren en elkaar te steunen in het proces om te komen tot een kerkenvisie.

Meer informatie en presentaties

Download het programma

Presentatie Alwin Kaashoek


Bijeenkomst Kerkenvisies - 28 maart 2019

Een kerkenvisie biedt kansen en mogelijkheden. Eigenaren en gemeenten kunnen hierbij gezamenlijk optrekken voor het behoud van het religieuze erfgoed. Deze (ROMA) bijeenkomst organiseren wij als steunpunt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voor het opstellen van integrale kerkenvisies wordt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld aan gemeenten door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met een integrale kerkenvisies wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategisch visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Maar wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? Hoe werkt de financieringsregeling van het rijk? Wat levert het in praktijk op? Kunnen we leren van eerdere ervaringen?

Hoofdlijnen
We worden door de RCE bijgepraat over de visie van het rijk op de kerkenvisies en over de financieringsregeling. We duiken in het praktische proces van het opstellen van een kerkenvisie met voorbeelden van pilotgemeentes. Daarnaast neemt de gemeente Utrecht, die haar kerkenvisie al in 2017 opgesteld heeft, ons mee in wat de visie tot nu toe in praktijk heeft opgeleverd. Tijdens de bijeenkomst zoeken we de interactie op en is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten, vraag en antwoord uit te wisselen en misschien wel om nieuwe kerkenvisies te initiëren. We sluiten de middag af met een vleugje Sint Joriskerk en een gezellige netwerk borrel. Meer informatie en een programma volgen nog.

Programma
Download het programma

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders of kerkrentmeesters van kerkgenootschappen en parochies, overkoepelende religieuze organisaties, erfgoed- en burgerorganisaties. Daarnaast zijn de medewerkers van gemeenten en de Provincie Utrecht die iets te maken hebben met erfgoed en/of religieuze voorzieningen van harte welkom.

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt op donderdag 28 maart gehouden van 12.30 – 17.00 in de Sint Joriskerk van Amersfoort op het Hof 1 in het hart van de binnenstad.

Geef u nu op via info@stamu.nl

18 oktober presentatie 'Wegwijzers voor de Toekomst'


 

Op 18 oktober vond een feestelijke bijeenkomst plaats voor bestuurders en ambtenaren van alle gemeenten uit de provincie Utrecht. Op deze dag werden de uitkomsten gepresenteerd van de Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten (MEBUG) en ontvingen alle gemeenten uit handen van gedeputeerde Mariëtte Pennarts de voor de gemeente op maat gemaakte 'Wegwijzer voor de toekomst'. Het onderzoek is door het STAMU verricht om gemeenten inzicht te geven in de stand van zaken van het gemeentelijk erfgoedbeleid. Het is aan de gemeenten zelf om te bepalen of zij de 'Wegwijzer voor toekomst' openbaar willen maken. Er is naast de 26 individuele wegwijzers ook een algemene versie verschenen onder de titel 'Wegwijzer voor de toekomst met provinciebrede conclsusies'. Dit geeft trends weer waar iedereen kennis van kan nemen en gemeenten in breder perspectief kunnen zien waar zij staat ten aanzien van haar erfgoedbeleid. 

Tijdens de middag was er naast de presentatie van het MEBUG onderzoek aandacht voor de omgevingswet, de energietransitie en duurzaamheid in relatie tot erfgoed. Onderwerpen die ook ruim aandacht hebben gekregen in het onderzoek. De komende jaren ligt er een collectieve uitdaging in de provincie Utrecht om bij de instandhouding van een goede omgevingskwaliteit erfgoed als een logische basis mee te nemen in de beleidsvorming en uitvoering. De wegwijzers kunnen hierbij helpen.

Voor wie meer wil lezen is hier de provinciale wegwijzer te downloaden. 

Erfgoed Telt


Er is veel in beweging gekomen door de Modernisering Monumentenzorg, maar de tijd gaat door. Het is van belang om te bekijken of het erfgoedbeleid nog steeds voldoet aan de eisen van de tijd. Het departement van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bereiden samen met de vertegenwoordigers uit het erfgoedveld een herijking voor om te komen tot een toekomstbestendig erfgoedbeleid. De MoMo vormt het startpunt. Thema's hierin vormen de financiering van de monumentenzorg, verduurzaming van monumenten, energietransitie, omgevingswet, kennisbevordering, aandacht voor het cultuurlandschap, maatschappelijk belang van erfgoed, erfgoededucatie, leegstand en herbestemming.

Zie voor meer informatie de website van de RCE met het dossier Erfgoed Telt