Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Actueel

 


18 oktober presentatie 'Wegwijzers voor de Toekomst'


 

Op 18 oktober vond een feestelijke bijeenkomst plaats voor bestuurders en ambtenaren van alle gemeenten uit de provincie Utrecht. Op deze dag werden de uitkomsten gepresenteerd van de Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten (MEBUG) en ontvingen alle gemeenten uit handen van gedeputeerde Mariëtte Pennarts de voor de gemeente op maat gemaakte 'Wegwijzer voor de toekomst'. Het onderzoek is door het STAMU verricht om gemeenten inzicht te geven in de stand van zaken van het gemeentelijk erfgoedbeleid. Het is aan de gemeenten zelf om te bepalen of zij de 'Wegwijzer voor toekomst' openbaar willen maken. Er is naast de 26 individuele wegwijzers ook een algemene versie verschenen onder de titel 'Wegwijzer voor de toekomst met provinciebrede conclsusies'. Dit geeft trends weer waar iedereen kennis van kan nemen en gemeenten in breder perspectief kunnen zien waar zij staat ten aanzien van haar erfgoedbeleid. 

Tijdens de middag was er naast de presentatie van het MEBUG onderzoek aandacht voor de omgevingswet, de energietransitie en duurzaamheid in relatie tot erfgoed. Onderwerpen die ook ruim aandacht hebben gekregen in het onderzoek. De komende jaren ligt er een collectieve uitdaging in de provincie Utrecht om bij de instandhouding van een goede omgevingskwaliteit erfgoed als een logische basis mee te nemen in de beleidsvorming en uitvoering. De wegwijzers kunnen hierbij helpen.

Voor wie meer wil lezen is hier de provinciale wegwijzer te downloaden. 

Start Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten (MEBUG)


Dit jaar gaan we als STAMU, mede op verzoek van de Provincie Utrecht, het onderzoek naar het erfgoedbeleid bij de Utrechtse Gemeenten, wat we in 2014 hebben uitgevoerd, herhalen. De Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten (MEBUG) leidde tot de op maat geschreven ‘Wegwijzer voor de toekomst’ voor iedere gemeente. Wij zijn benieuwd naar hoe de gemeenten er nu voor staan. Zijn de beschreven kansen uit de ‘Wegwijzers voor de toekomst’ opgepakt? Wat is er veranderd? Richtte het onderzoek in 2014 zich vooral op de vraag “Hoe Mo-Moproof is de gemeente?”, dit jaar  zal er ook aandacht zijn voor nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving zoals de Erfgoedwet, de Omgevingswet en bijhorende omgevingsvisie.  In hoeverre is de gemeente hier al mee aan de gang en hoe wordt erfgoed meegenomen in deze transitie?

Binnenkort zullen wij aan de contactpersonen binnen de gemeenten de vragenlijst opsturen. Hierna gaan we met de gemeenten in een gesprek om met elkaar de antwoorden verder te nuanceren. Vervolgens zullen beiden verwerkt worden in een op maat gemaakte ‘Wegwijzer voor de toekomst 2.0 ’. De wegwijzers zullen tijdens een speciale feestelijke en informatieve bijeenkomt op 18 oktober aan alle betreffende wethouders door de gedeputeerde Mariëtte Pennarts overhandigd worden.

 

 

2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed


logo 2018 EJCEIn 2018 vieren we het gevarieerde culturele erfgoed van Europa. Via allerlei evenementen en activiteiten nodigen wij de regio uit ons erfgoed te beleven of opnieuw te ontdekken in internationale context. Al eeuwenlang zijn Europese culturen verbonden met elkaar. Deze langdurige uitwisseling van contacten, ideeën en goederen is een essentieel onderdeel van onze Europese identiteit. Ontdek, doe mee en beleef hoe erfgoed mensen verbindt en hoe Europa gemeenschappen inspireert!

De provincie Utrecht viert  het Europees Erfgoedjaar mee op de volgende manier: De provincie intensiveert de midddelen voor inzet publieksbereik erfgoed. We zetten de schijnwerper op belangrijk Utrechts erfgoed en vragen aandacht voor de Europese verhalen die over Utrechts erfgoed vallen te vertellen. De Europese aspecten van de lokale en regionale verhalen in de provincie maken onderbelichte verbanden zichtbaar.

Concrete plannen op dit moment: op 31 mei vindt een landelijke bijeenkomst plaats in het provinciehuis in het kader van het thema Europese routes. Drie iconische wegen zullen centraal staan. Save the date!

Op 29 november vindt het jaarlijkse Buitenplaatsen symposium plaats in samenwerking met Huis Doorn. Ook hier zal de Europese dimensie belicht worden. We doen een oproep aan alle erfgoedinstellingen en -locaties om deel te nemen aan een provinciebreed filmfestival. Zegt het voort! We vragen alle gemeenten en instellingen om dit Erfgoedjaar mee te vieren en hun activiteiten aan te melden op de landelijke  website. Lees meer op www.europeeserfgoedjaar.nl. Contactpersoon Provincie Utrecht: Geerte Wachter geerte.wachter@provincie-utrecht.nl

 

Interieurensembles: Monumenten met bijbehorende inrichting op de kaart.


kamer fundatie van renswoudeEr zijn monumenten waarbij het gebouw en de inrichting écht een geheel vormen: interieurensembles. De rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een eerste inventarisatie gedaan en deze bijzondere voorbeelden op de kaart gezet.

Nederland kent een paar duizend bijzondere monumenten met een inrichting die daar nauw mee samenhangt. Soms omdat het samenspel zo is bedacht en gemaakt. De architect ontwierp niet alleen het gebouw zelf, maar ook de meubels, het tafelzilver en de lampen. De meeste interieurs echter zijn in de loop der tijd gegroeid. Dit bijzondere culturele erfgoed wordt ‘interieurensemble’ genoemd. 

Interieurensembles zijn te vinden in kerken, buitenplaatsen en bestuursgebouwen maar het kunnen ook monumentale huizen zijn. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil de herkenning en erkenning ervan bevorderen, en daarmee de grondslag leggen voor het behoud van dit bijzondere erfgoed.

Bijzondere verhalen. Via https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/interieurs/interieurensembles heeft u toegang tot ruim 70 interieurensembles op een digitale landkaart, voorzien van prachtig beeldmateriaal en bijzondere achtergrondverhalen over de eigenaren en de totstandkoming van deze ensembles. Zo is in de stad Utrecht bij de Fundatie van Renswoude het ensemble van architectuur, afwerking en inventaris uit de 18de eeuw grotendeels in originele staat bewaard gebleven. Ook is op de kaart aangegeven welke ensembles voor publiek toegankelijk zijn. Meer foto’s van de ensembles zijn te vinden op Pinterest.

Help mee. Op de kaart staan nu de beschrijvingen van 21 interieurensembles. In het eerste kwartaal van 2018 volgen de andere. De Rijksdienst ziet graag dat er meer interieurensembles bij komen. Help mee bij de inventarisatie! Eigenaren kunnen hun interieurensemble aanmelden voor opname op de kaart. Gebruik hiervoor het online formulier: https://www.monumentaleinterieurs.nl/inhoud/meld-uw-interieurensemble-aan Daar is ook te lezen aan welke criteria een aanmelding moet voldoen.

 

Erfgoed Telt


Er is veel in beweging gekomen door de Modernisering Monumentenzorg, maar de tijd gaat door. Het is van belang om te bekijken of het erfgoedbeleid nog steeds voldoet aan de eisen van de tijd. Het departement van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bereiden samen met de vertegenwoordigers uit het erfgoedveld een herijking voor om te komen tot een toekomstbestendig erfgoedbeleid. De MoMo vormt het startpunt. Thema's hierin vormen de financiering van de monumentenzorg, verduurzaming van monumenten, energietransitie, omgevingswet, kennisbevordering, aandacht voor het cultuurlandschap, maatschappelijk belang van erfgoed, erfgoededucatie, leegstand en herbestemming.

Zie voor meer informatie de website van de RCE met het dossier Erfgoed Telt

 

Interactieve kaart van Erfgoedparels Provincie Utrecht


De Provincie Utrecht heeft een interactieve kaart gemaakt van alle erfgoedparelprojecten die zij tot op heden heeft gesubsidieerd. 

De kaart is te vinden door te klikken op de volgende link:  http://erfgoedparels.provincie-utrecht.nl 

Door op de bolletjes in de kaart te klikken  vindt u meer informatie over het betreffende project. En er is een streetview optie.