Het Steunpunt

voor Bestuur & Politiek

Naast dat wij gemeenten op ambtelijk niveau ondersteunen, kunnen wij ook gemeentebestuur helpen om richting te geven aan visie en beleid over het ruimtelijk erfgoed.

Monitor Erfgoedbeleid
Om de vier jaar voeren wij de Monitor Erfgoedbeleid uit waarbij we inzichtelijk maken waar de gemeenten staan in het licht van alle actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van erfgoed. Het rapport 'De wegwijzer voor de Toekomst" biedt een handvat voor zowel de ambtenaren als de verantwoordelijke portefeuillehouders. Daarnaast kan het als hulpmiddel dienen bij besluitvorming van college en raad over het beleid op het gebied van erfgoed. Ook biedt de provinciale variant van de wegwijzer een bron voor de Provincie Utrecht bij het opstellen van haar beleid.

Bestuurlijk gesprek
Ons streven is om op eigen initiatief elke twee jaar op een bestuurlijk gesprek te komen bij de verantwoordelijke portefeuillehouders. Een uitgangspunt vormt daarbij de Wegwijzer voor de Toekomst, maar in de praktijk bespreken we belangrijke en actuele thema's op het gebied van erfgoed. Mocht u op korter termijn behoefte hebben aan een gesprek, laat het ons vooral weten.

Bestuurlijke bijeenkomst
Het is ons streven om elke twee jaar een bestuurlijke bijeenkomst te organiseren voor wethouders. Naast informatie over actualiteiten kunnen hierbij onderling ervaringen worden uitgewisseld. Het biedt ook altijd een uitstekende gelegenheid om te netwerken en bij te praten met collega's van andere gemeenten, maar ook met gedeputeerden en Statenleden.

Presentatie of mini- cursus aan de raad
Bij de vaststelling van beleid of bij thema- avonden is het soms wenselijk om van deskundigen vanuit een andere positie te horen hoe de gemeente er voor staat en waar de kansen liggen. Wij kunnen altijd een op maat gemaakte presentatie voor de raad houden en zelfs een mini- cursus geven over het belang & kansen voor erfgoed.

Beleidsadvies
Naast dat wij de ambtenaren en portefeuillehouders informeel adviseren, kunnen wij ook schriftelijk een onafhankelijk advies geven aan het college en de raad ten aanzien van de keuzes over bestaand en nieuw beleid.

Helpdesk
Als u als raadslid inhoudelijke vragen hebt over erfgoedbeleid, dan is het gangbaar om deze te stellen aan het college of de portefeuillehouder respectievelijk de ambtenaar in uw gemeente. Mocht u echter vragen hebben die meer van algemene aard gaan over erfgoed, dan kunt u ook altijd bij onze helpdesk terecht.

Wat wij doen

Het steunpunt ondersteunt gemeenten in de provincie Utrecht op het gebied van hun wettelijke taken ten aanzien van ruimtelijk erfgoed. Het steunpunt geeft advies en informatie en biedt de gemeenten een platform voor het bevorderen en uitwisselen van kennis op het gebied van cultureel erfgoed. Het steunpunt wordt daarvoor gesubsidieerd door de Provincie Utrecht.

Landelijk netwerk

Het STAMU maakt deel uit van het landelijk dekkende netwerk van steunpunten voor het Cultureel Erfgoed.

Partners

Het STAMU werkt veel samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds, de Monumentenwacht Utrecht, MooiSticht, Landschap Erfgoed Utrecht. En nog vele anderen.