Blader door onderwerpen

Gemeentelijke Erfgoednota

Een gemeentelijke erfgoednota vormt de basis voor het gemeentelijk erfgoedbeleid. In de erfgoednota worden de gemeentelijke missie, visie en doelstellingen ten aanzien van het cultureel [..].
Lees meer...

Welstandsnota

Elke gemeente legt in een zogenaamde welstandsnota vast welke welstandscriteria er binnen de gemeente gelden. Als u wilt gaan bouwen, zal een bouwwerk architectonisch in de omgeving moeten passen. In een welstandsnota kan dus ook vastgelegd [..].
Lees meer...

Omgevingsvisie

Met de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten hun visie ten aanzien het complete ruimtelijke domein vastleggen in hun Omgevingsvisie. Hierbij wordt de oude gemeentelijke structuurvisie vervangen. Daarbij moeten ze rekening houden met de [..].
Lees meer...

Archeologische beleidskaart

Om invulling te geven aan de wettelijke taak ter bescherming van archeologische waarden moeten gemeenten een [..].
Lees meer...

Groenbeleid

Oude groenelementen maken het verleden beter zichtbaar. Ze accentueren de historische structuren en geven de omgeving sfeer en karakteristiek. In bijna alle gemeenten komt er cultuurhistorisch waardevol groen voor. Vaak in de vorm van [..].
Lees meer...

Provinciaal beleid

Provinciale Staten van Utrecht hebben, conform artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), hun ruimtelijk beleid vastgesteld in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS).
De Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 [..].
Lees meer...