Blader door onderwerpen

Duurzaamheid & Energietransitie

Het klimaatakkoord dat eind december 2015 in Parijs werd gesloten, maakt een energietransitie noodzakelijk: een transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het kabinetsbesluit [..].
Lees meer...

Kerkenvisies

Van 2014 tot 2016 heeft het Rijk met de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed een verkenning gedaan van de problematiek en de aard en omvang van de ontkerkelijking en het leeg komen van vele kerken en kloosters. Deze gebouwen hebben niet [..].
Lees meer...

Omgevingswetdossier

Vanaf 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet heeft als doel om de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen te vereenvoudigen. Hierbij worden alle huidige regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving [..].
Lees meer...

Woningbouwopgave

Er moeten een miljoen extra woningen bijkomen tot 2030 stelde minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in mei 2008. In de provincie Utrecht ligt de opgave rond de 100.000 woningen. Dat is bepaald geen sinecure in deze kleine en [..].
Lees meer...

Participatie, beleving en draagvlak

Betrokkenheid burgers
Bij het beoogde doel van de tweede pijler van de MoMo, krachtiger en eenvoudiger regelgeving, is nadrukkelijk een rol weggelegd [..].
Lees meer...

Klimaatadaptatie

In 2018 is het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatieopgesteld. Het is een nationaal plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk. In dit [..].
Lees meer...

Buitenplaatsen & landgoederen

De provincie Utrecht telt vele buitenplaatsen en landgoederen. Dat komt omdat in de 17e eeuw de rijke burgers uit onder andere Amsterdam de stad met haar drukte en stank ontvluchten om de [..].
Lees meer...

Maritiem erfgoed

Onder maritiem erfgoed vallen niet alleen historische schepen, maar bijvoorbeeld ook historische havens, vaarwegen, kades, sluizen en bruggen. Veelal vormt het een samenhangend ensemble in de fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de [..].
Lees meer...

Linies en militair erfgoed

Nederland is een land met een rijke militaire geschiedenis. Niet zozeer als een offensief land, maar met name als een land dat zichzelf en haar rijkdommen moest beschermen tegen andere [..].
Lees meer...

Industrieel erfgoed

Overal in het stedelijk gebied en in het landschap kom je industrieel erfgoed tegen. Of het nu gaat om de oude Touwbaan in Oudewater, een Turfsteker uit De Ronde Venen of de overal voorkomende elektriciteitshuisjes. Ze bepalen mede het [..].
Lees meer...

(vrijkomend) Agrarisch erfgoed

Bij agrarisch erfgoed in de fysieke leefomgeving horen niet alleen boerderijen maar ook de omringende boerenerven met aanleg en schuren. In principe zou ook het agrarisch cultuurlandschap [..].
Lees meer...

Divers en inclusief erfgoed

Erfgoed is voor iedereen en vormt datgene wat de mensen van belang vinden van hun geschiedenis en historische gedachtengoed om te vertellen, te behouden en te laten zien. Het is belangrijk [..].
Lees meer...