Hulpmiddelen Provincie Utrecht

Cultuurhistorische Atlas
De Provincie Utrecht heeft in haar Cultuurhistorische Atlas de bovenlokale waarden in kaart gebracht voor de provincie. Dit kan helpen als hulpmiddel voor gemeenten bij de ontwikkeling van beleid en het opstellen van cultuurhistorische waardenkaarten.

CHAT Provincie Utrecht

Ook hebben we hier aandacht aan besteed in onze ROMA bijeenkomsten:
ROMA bijeenkomst Cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan

Kwaliteitsgidsen Utrechtse Landschappen, Provincie Utrecht
Om de kwaliteit van de Utrechtse landschappen te behouden en te ontwikkelen heeft de Provincie Utrecht de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen opgesteld. Deze kwaliteitsgids bestaat uit een koepelkatern en zes gebiedskaternen: Eemland, Rivierengebied, Groene Hart, Linies, Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei. Daarnaast is er een kwaliteitsgids voor de Waterlinies. De gidsen zijn bedoeld als praktisch instrument en inspiratiebron voor projecten en beleidsvorming in het landschap. De gidsen geven hiermee richting aan toekomstige ontwikkelingen.
In het koepelkatern wordt ingegaan op de de aanleiding voor de kwaliteitsgids, de relatie met het provinciaal beleid en de wijze waarop de kwaliteitsgids zal landen en doorwerken. Ook bevat dit koepelkatern een samenvatting van de ambities voor de verschillende landschappen. De exacte invulling en achtergronden in de gebieden zijn te vinden in de gebiedskaternen.

Meer informatie over het koepelkatern, de zes gebiedskaternen en de publieksvriendelijke editie is te vinden op:

Digitale kaart Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen

www.provincie-utrecht.nl/kwaliteitsgids 

Buitenplaatsen en landgoederen
Voor de omgang met buitenplaatsen en landgoederen en de ontwikkeling van gemeentelijk beleid daarvoor heeft de Provincie Utrecht hulpmiddelen ontwikkeld. Kijk daarvoor bij het specifieke thema-onderwerp voor meer informatie.