Handreiking Erfgoed en Ruimte

In het Besluit Ruimtelijke Ordening is opgenomen dat gemeenten bij het maken van bestemmingsplannen niet alleen rekening moeten houden met cultuurhistorische waarden onder de grond (archeologie), maar ook met de cultuurhistorische waarden boven de grond (met ingang van 1-1-2012).  Om dit te kunnen doen dienen ter voorbereiding van bestemmingsplannen deze waarden te worden geïnventariseerd en geanalyseerd. Dat betekent dat een cultuurhistorische waardenkaart moet worden opgesteld. Op deze kaart worden niet alleen de (mogelijke) monumenten (rijks- gemeentelijke en archeologische) en beeldbepalende objecten aangegeven die er op het gemeentelijk grondgebied aanwezig zijn, maar gaat het om alle cultuurhistorie, dus ook de historische structuren en lijnen in het landschap en de kenmerkende elementen hierin. De cultuurhistorische waardenkaart betreft een inventarisatie en analyse (wat heb ik allemaal?). Deze dient feitelijk gevolgd te worden door een cultuurhistorische beleidskaart (wat wil ik er mee?), die op zijn beurt weer de onderlegger vormt voor het bestemmingsplan.

Om gemeenten hierin te ondersteunen heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Handreiking erfgoed en ruimte opgesteld. Dit is een (interactieve) website waarin wordt aangegeven hoe zo’n inventarisatie en analyse kan worden uitgevoerd en hoe gemeenten de cultuurhistorische waarden kunnen opnemen in hun bestemmingsplannen. Ook geeft de Handreiking een aantal voorbeelden.

Zie hiervoor: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/leefomgeving

Ook hebben we hier aandacht aan besteed in onze ROMA bijeenkomst van 23 april 2013:
ROMA bijeenkomst Cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan