Nationale Omgevingsvisie 2020 (NOVI)
De NOVI geeft richting en helpt om keuzes te maken voor de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland mee geconfronteerd wordt. De vraagstukken zijn groot en vaak met [..].
Lees meer...
Erfgoed Telt 2018
Sinds 2018 heeft hanteert het Rijk de beleidsbrief Erfgoed Telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving. Daarin zet het Rijk haar beleid voort van de voorgaande jaren, maar legt ze ook de nadruk op het belang van erfgoed en ontwerp voor de leefomgeving [..].
Lees meer...
Visie erfgoed en ruimte - Kiezen voor karakter 2012
Een van de pijlers vanuit de Modernisering Monumentenzorg sinds 2012 is het meewegen van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening om zo te komen tot een gebiedsgerichte [..].
Lees meer...
Modernisering Monumentenzorg 2009
In 2009 zette de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met een beleidsbrief aan de Tweede Kamer de Modernisering Monumentenzorg in gang ook wel afgekort als de MoMo.  De MoMo was gericht op drie pijlers: 1. [..].
Lees meer...
Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2008
De zorgplicht voor het archeologisch erfgoed is via de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in 2008 opgenomen in meerdere wetten, hierbij de [..].
Lees meer...
Nota Belverdère 1999 & Verdrag van Granada
De nota Belverdère, die in 1999 het licht zag, ging over de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. Het doel was niet langer om alleen maar in te [..].
Lees meer...
Erfgoedzorg onder de Monumentenwet 1961 & 1988
Monumentenwet 1961In 1961 werd de eerste Monumentenwet van kracht. Deze volgde op een tijdelijke wet uit 1950. De wet regelde dat monumenten en structuren van voor 1850 beschermd werden en dat er een [..].
Lees meer...