Nationale Omgevingsvisie 2020 (NOVI)

De NOVI geeft richting en helpt om keuzes te maken voor de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland mee geconfronteerd wordt. De vraagstukken zijn groot en vaak met elkaar verweven. In Nederland wonen we met ruim 17 miljoen mensen op ruim 41.000 km². De bouw van 1 miljoen nieuwe woningen, duurzaam energie opwekken, klimaatverandering en de overgang naar een circulaire economie vragen veel ruimte. Meer ruimte dan beschikbaar is in Nederland. Ook de omschakeling naar bijvoorbeeld kringlooplandbouw en de creatie van recreatiemogelijkheden zijn van invloed op ons landschap. De keuzes waar we voor staan moeten gemaakt worden zodat Nederland ook voor toekomstige generaties een veilig, gezond en welvarend land kan blijven. De NOVI geeft richting en helpt om keuzes te maken; te kiezen voor slimme combinaties van functies; uit te gaan van de specifieke kenmerken en kwaliteiten van gebieden. In de NOVI worden daarbij de nationale belangen genoemd die gewaarborgd moeten worden in het beleid voor de fysieke leefomgeving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld ook om behoud en versterking van cultureel erfgoed en landschappelijke kwaliteiten van (inter)nationaal belang.

De NOVI is zelfbindend voor het Rijk. De rijksoverheid zet er wel op in dat provincies en gemeenten bij het vaststellen van hun eigen omgevingsvisies rekening houden met wat er in de NOVI staat.

De NOVI is via deze link te downloaden.

 

De NOVI is ontwikkeld in nauwe samenwerking met overheden en maatschappelijke partijen. Het uitvoeren van de visie doen we met elkaar: als één overheid, samen met de samenleving. De overheden werken via Omgevingsagenda's samen om gebiedsgericht (dus met het gebied als uitgangspunt) uitwerking te geven aan de gedeelde ambities en opgaven. Utrecht valt onder landsdeel Noordwest samen met Flevoland en Noord-Holland. 

Bekijk meer informatie over de Omgevingsagenda van Noordwest via deze link.