Provinciaal beleid

Provinciale Staten van Utrecht hebben, conform artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), hun ruimtelijk beleid vastgesteld in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS).
De Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) borgt deze provinciale belangen. De PRS is in 2016 herijkt en de PRV in 2017.

De PRS beschrijft de ruimtelijke ambities voor een kwalitatief hoofwaardige fysieke leefomgeving aan de hand van 3 pijlers, namelijk Duurzame leefomgeving, Vitale dorpen & steden en Landelijk gebied met kwaliteit. De cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS) is hierin een belangrijk onderdeel. Binnen deze hoofdstructuur wordt door de provincie op vier thema’s actief beleid gevoerd, namelijk Historische buitenplaatsen, Militair erfgoed, Agrarisch cultuurlandschap en Archeologie. Het doel van de PRV is, met het oog op een goede ruimtelijke ordening, de provinciale belangen naar het gemeentelijk niveau te laten doorwerken. De PRV stelt regels omtrent de inhoud, toelichting of onderbouwing van ruimtelijke plannen. Hieronder vallen de bestemmingsplannen (inclusief de uitwerkings- en wijzigingsplannen), besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, waarbij afgeweken wordt van een bestemmingsplan, beheersverordeningen en projectuitvoeringsbesluiten op basis van de Crisis -en herstelwet.

De regels uit de PRV richten zich primair tot de gemeenteraden, vanwege hun verantwoordelijkheid voor het vaststellen van bestemmingsplannen. De regels hebben betrekking op nieuwe planologische besluiten. Hierdoor is het mogelijk dat vigerende bestemmingsplannen niet onder de werking van de verordening vallen.

Op de kaart Cultuurhistorie in de PRV is de geometrische plaatsbepaling van de cultuurhistorische hoofdstructuur vastgelegd. In artikel 1.7 van de verordening zijn voor de CHS regels gesteld en toegelicht. Dit artikel richt zich op het behouden en versterken van de samenhangende cultuurhistorisch waardevolle structuren en elementen van bovenlokaal belang. Artikel 1.7 geeft in medebewind bescherming aan door het Rijk aangemerkt erfgoed van uitzonderlijke universele waarde, te weten De Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Limes en de Stelling van Amsterdam. Gemeentelijke ruimtelijke plannen moeten de in het plangebied aanwezige cultuurhistorische waarden beschrijven en aangeven wat het door de gemeente te voeren beleid ter zake is en hoe met eventuele veranderingen wordt omgegaan. Bij de beschrijving van de verschillende waarden kan gebruik worden gemaakt van de Bijlage Cultuurhistorie uit de PRV, de kwaliteitsgidsen Utrechtse landschappen, de Utrechtse buitenplaatsenbiotoop, het boek Tastbare Tijd 2.0 van Roland Blijdensteijn of de digitale Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht (CHAT).

Bekijk de Structuurvisie Provincie Utrecht

Omgevingswet
De PRV van de provincie worden opgevolgd door de Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Gemeenten moeten daar nu al rekening mee houden bij de opstellen van hun eigen Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. Zie hier voor meer informatie. 

De Omgevingsvisie en interim Omgevingsverordening van de Provincie Utrecht treden op 1 april 2021 in werking! 

Wij besteden hier ook aandacht aan in onze bijeenkomsten:
Verslag ROMA webinar 24 september - Provinciaal erfgoedbeleid
ROMA Bijeenkomst Actualiteiten, ontwikkelingen en vooruitblik naar 2016