Legesverordening en gemeentelijk monumentenbeleid

Het is verstandig om de gemeentelijke legesverordening onder de loep te nemen ten aanzien van het beleid voor gemeentelijke monumenten. De gemeentelijke monumenten zijn onder de Wabo gelijk geschakeld met reguliere bouwwerken. Standaard worden er dus altijd leges in rekening gebracht. Er kan voor gekozen worden om slechts het minimaal vastgestelde basisbedrag te laten betalen bij aanvragen om omgevingsvergunningen voor de activiteit monument.

Omgevingsvergunning voor sloop monument of beeldbepalend pand
Sinds de invoering van de sloopmelding worden er standaard enkel nog omgevingsvergunningen voor sloop afgegeven indien het sloopafval boven een bepaalde hoeveelheid uitkomt of vanwege de aanwezigheid van bijvoorbeeld asbest. Voor de omgevingsvergunning voor sloop van een Rijks(monument) of beeldbepalend/karakteristiek pand moet dus veelal apart in de legesverordening geregeld worden dat daar leges voor in rekening gebracht worden die hoger zijn dan het basisbedrag voor een omgevingsvergunning. In tegenstelling tot omgevingsvergunningen voor de activiteit monument wil je bij sloop mogelijk juist wel alle door de gemeente gemaakte kosten goed doorberekenen op de aanvrager.