Advies Gedeputeerde Staten (Provincie)

Omgevingsvergunningen voor Rijksmonumenten 
De Gedeputeerde Staten van de Provincie adviseert verplicht aan het college van B&W over omgevingsvergunningaanvragen bij (archeologische, groene en gebouwde) Rijksmonumenten indien:

  • het ligt buiten de rode contour
  • voor de ingreep ook de adviesplicht van de ook RCE geldt: sloop, herbestemming, reconstructie en ingrijpende wijzigingen

De gemeente dient te bepalen of de aanvraag een uitgebreide procedure betreft. Zo ja, dan dient zij GS en de RCE om advies te vragen.

Bestemmingsplanwijzigingen
Daarnaast moet de Gedeputeerde Staten instemmen met bestemmingsplanwijzigingen indien deze buiten de rode contour liggen. Veelal is daarbij ook sprake van cultuurhistorische waarden.