Wabo, omgevingsvergunning

Sinds 1 oktober 2010 is het vergunningenstelsel voor gebouwde monumenten (geregeld in de monumentenwet) onderdeel geworden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit betekent dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning ook tegelijk wordt gekeken naar het monumentale aspect. De gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid voor de monumentenzorg. Het is hun taak om eigenaren en beheerders van monumenten te informeren en te begeleiden bij hun eventuele wens tot wijziging van het monument. In de Wabo zijn de termijnen waarbinnen een gemeente tot een besluit voor het verlenen van een vergunning komt soms zeer kort (voor gemeentelijke monumenten slechts 8 weken, met een mogelijkheid tot éénmalige verlenging van 6 weken). Het houden van vooroverleg, waardoor in een vroeg stadium door alle betrokken partijen afgetast kan worden wat de mogelijkheden zijn en adviezen gegeven kunnen worden, wordt daardoor steeds belangrijker!

Voor meer informatie over de Wabo en de omgevingsvergunning klik hier.

Voor meer informatie over de Wabo en de monumentenzorg, zie de deelonderwerpen:

Vooroverleg van groot belang
Door de kortere termijnen voor de vergunningverlening (8 weken + maximaal 6 weken verlenging) is het van groot belang is dat de organisatie van de procedure binnen de gemeente goed verloopt. De monumentencommissie wordt ook gehouden aan de [..].
Lees meer...
Vaker stopzetten van de reguliere procedure
Mag je de reguliere procedure (van acht weken voor een gemeentelijk monument) vaker stopzetten om aanvullende stukken te kunnen vragen? Bijvoorbeeld als de monumentencommissie om meer gegevens vraagt om het plan goed te kunnen [..].
Lees meer...
Advies Gedeputeerde Staten (Provincie)
Omgevingsvergunningen voor Rijksmonumenten De Gedeputeerde Staten van de Provincie adviseert verplicht aan het college van B&W over omgevingsvergunningaanvragen bij (archeologische, groene en [..].
Lees meer...

Kunnen uitvoeringsvoorwaarden (bv. URL) opgenomen worden in de omgevingsvergunning voor de activiteit monument? En is daar een raads/collegebesluit voor nodig?

Dat kan en is geregeld in de Wabo. De omgevingsvergunning is ook een besluit namens of door het college. Ingevolge…

Dat kan en is geregeld in de Wabo. De omgevingsvergunning is ook een besluit namens of door het college.

Ingevolge artikel 2.22, tweede lid, van de Wabo, voor zover hier van belang, worden aan een omgevingsvergunning de voorschriften verbonden die nodig zijn met het oog op het belang dat voor de betrokken activiteit is aangegeven in het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2.10 tot en met 2.20 van de Wabo.

In de omgevingsvergunning kan wel beter gesproken worden over voorschriften of uitvoeringsvoorschriften dan voorwaarden. Aangezien voorwaarden impliceert dat er voorafgaand aan voldaan moet worden en het dan dus feitelijk niet gaat over de uitvoering van de activiteit. Er is jurisprudentie over ontstaan die dat niet toestaat. Feitelijk zou je dan de omgevingsvergunning moeten aanhouden of weigeren tot wel aan die voorwaarden is voldaan. Een voorschrift moet dus echt betrekking hebben op de uitvoering. Overigens mag je bijvoorbeeld zaken als het laten zien/goedkeuren van monsters of proefstukken of een nadere uitwerking van tekeningen in het werk beschouwen als tijdens de uitvoering van de activiteit.

Naast dat je uitvoeringsvoorschriften separaat opneemt in het omgevingsvergunning, kan het ook centraal geregeld worden voor alle omgevingsvergunning met de activiteit ‘monument’, door bijvoorbeeld in een Erfgoedverordening of bouwverordening op te nemen dat alle werkzaamheden aan monumenten moeten worden uitgevoerd conform de uitvoeringsvoorschriften van bijvoorbeeld de ERM. Dan zou je het in theorie niet meer in de omgevingsvergunning zelf hoeven te vermelden. In de praktijk zal je echter zien dat men zich er dan niet van bewust is. Dus het is altijd goed om het dan ook nog als voorschrift in de omgevingsvergunning op te nemen