Algemene bepalingen t.a.v. Erfgoed

In de Omgevingswet zijn een aantal algemene regels en (nieuwe) definitiebepalingen opgenomen.

 

Omgevingswet

art. 1.2 lid 1

Deze wet gaat over:

a.de fysieke leefomgeving, en
b.activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.

art. 1.2 lid 2

De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval:

a. bouwwerken
d. water
e. bodem
g. landschappen,
h. natuur,
i. cultureel erfgoed,
j. werelderfgoed.

art. 1.2 lid 3

Als gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden in ieder geval aangemerkt gevolgen die kunnen voortvloeien uit:

a.het wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving of het gebruik daarvan,
b.het gebruik van natuurlijke hulpbronnen,
c.activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt,
d.het nalaten van activiteiten.

art. 1.2 lid 4

Als gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden ook aangemerkt gevolgen voor de mens, voor zover deze wordt of kan worden beïnvloed door of via onderdelen van de fysieke leefomgeving.

BIJLAGE

Onderdeel A.

Begrippen

 

archeologisch monument: archeologisch monument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet;

archeologische toevalsvondst van algemeen belang: onverwachte vondst in of op de bodem, anders dan bij het doen van opgravingen als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet, voor zover evident of vermoedelijk van algemeen belang uit het oogpunt van de archeologische monumentenzorg;

cultureel erfgoed: monumenten, archeologische monumenten, stads- en dorpsgezichten, cultuurlandschappen en, voor zover dat voorwerp is of kan zijn van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties in het omgevingsplan, ander cultureel erfgoed als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet;

monument: monument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet;

rijksmonument: rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet;

rijksmonumentenactiviteit: activiteit inhoudende het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een rijksmonument of een voorbeschermd rijksmonument of het herstellen of gebruiken daarvan waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht;

slopen: geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen;

stads- en dorpsgezichten: groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden;

voorbeschermd rijksmonument: monument of archeologisch monument waarvoor de toezending van het ontwerpbesluit tot aanwijzing als rijksmonument op grond van artikel 3:13, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht heeft plaatsgevonden, vanaf de dag van die toezending tot het moment van inschrijving in het rijksmonumentenregister, bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet, of het moment waarop vaststaat dat het monument of archeologisch monument niet wordt ingeschreven in dat register;