Wetgeving t.a.v. de gemeentelijke adviescommissie

De wettelijke regels omtrent de gemeentelijke adviescommissie zijn vastgelegd in paragraaf 17 van de Omgevingswet. De wettelijke grondslag voor delegatie door de raad naar het college van de benoeming van de leden van de adviescommissie is geregeld in artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet.

Omgevingswet

art. 17.7 lid 1

 

De gemeenteraad stelt het aantal leden en de benoemingstermijn vast van een op grond van deze afdeling ingesteld gemeentelijk adviesorgaan.

art. 17.7 lid 2

 

De gemeenteraad benoemt en ontslaat de leden van een gemeentelijk adviesorgaan.

art. 17.8

De leden van het gemeentebestuur zijn geen lid van een gemeentelijk adviesorgaan.

art. 17.9 lid 1

 

De gemeenteraad stelt een commissie in die in ieder geval tot taak heeft te adviseren over de aanvragen om een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit, met betrekking tot een monument. Binnen deze commissie zijn enkele leden deskundig op het gebied van de monumentenzorg, die in ieder geval worden betrokken bij de advisering over een rijksmonumentenactiviteit.

art. 17.9 lid 2

 

Naast de gevallen waarin de commissie op grond van artikel 16.15, eerste lid, als adviseur wordt aangewezen, kan het college van burgemeester en wethouders de commissie advies vragen over het ontwikkelen van beleid voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

art. 17.9 lid 3

 

De commissie baseert haar advies, voor zover van toepassing, op de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de beleidsregels, bedoeld in artikel 4.19. Bij een advies over een rijksmonumentenactiviteit neemt de commissie de uitgangspunten, bedoeld in artikel 5.22, in acht.

art. 17.9 lid 4

 

De adviezen van de commissie zijn deugdelijk gemotiveerd en worden schriftelijk openbaar gemaakt.

art. 17.9 lid 5

 

De door de commissie gehouden vergaderingen zijn openbaar. Een vergadering of een gedeelte daarvan is niet openbaar in gevallen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur en in gevallen waarin het belang van openbaarheid niet opweegt tegen de in artikel 10, tweede lid, van die wet genoemde belangen.

art. 17.9 lid 6

 

De commissie zendt de gemeenteraad elk jaar een verslag over de door haar verrichte werkzaamheden.

 

Gemeentewet

art. 156 lid 1

De raad kan aan het college en aan een door hem ingestelde bestuurscommissie bevoegdheden overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.

art. 157 lid 1

De voorschriften met betrekking tot de bevoegdheid van de raad, de uitoefening daarvan en het toezicht daarop zijn ten aanzien van de ingevolge artikel 156 overgedragen bevoegdheden van overeenkomstige toepassing