Erfgoedwet

Sinds 1 juli 2016 is er de nieuwe Erfgoedwet. Deze wet bundelt de daarvoor bestaande wet- en regelgeving (6 wetten en regelingen) voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. Het is een integrale wet die betrekking heeft op de museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water. Samen met de toekomstige Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van het cultureel erfgoed mogelijk. 

Een gedeelte van de Monumentenwet 1988 is daarmee opgegaan in de Erfgoedwet. Een ander deel zal te zijner tijd opgaan in de Omgevingswet, maar bevindt zich nu nog in het overgangsrecht. De vuistregel voor de verdeling tussen de Erfgoedwet en de nieuwe Omgevingswet is: roerend cultureel erfgoed en de aanwijzing van rijksmonumenten staat in de Erfgoedwet, de aanwijzing van ruimtelijk cultureel erfgoed (stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen) en omgang met het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving komt in de Omgevingswet. Onderdelen van de Monumentenwet 1988 die later naar de Omgevingswet gaan blijven van kracht tot die wet in werking treedt.

De wettekst van de Erfgoedwet is te vinden op wetten.overheid.nl

Veel informatie over de Erfgoedwet is te vinden op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed www.cultureelerfgoed.nl 

Ook besteden we regelmatig aandacht aan de Erfgoedwet in onze bijeenkomsten:
ROMA bijeenkomst Actualiteiten in wetgeving
ROMA Bijeenkomst Actualiteiten, ontwikkelingen en vooruitblik naar 2016

Instandhoudingsplicht
Nieuw in de Erfgoedwet is de expliciet genoemde instandhoudingsplicht. In artikel 9.1, eerste lid, onder a van de Erfgoedwet blijft artikel 11 van de Monumentenwet 1988 (verbod op beschadiging of vernieling van rijksmonumenten) nog van toepassing tot de [..].
Lees meer...