Interieurs

In de nieuwe Erfgoedwet is de mogelijkheid gecreëerd om monumenten en interieurs in hun samenhang aan te wijzen als ensemble, wanneer deze van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is. Het gaat altijd om de relatie tussen de onroerende omgeving en de roerende objecten. De RCE stelt een lijst van toonbeelden op van waardevolle interieurensembles. Daarna kan een rijksmonument tezamen met de roerende cultuurgoederen worden aangewezen als ensemble. Daarvoor richt de RCE een informatiesysteem op dat gekoppeld is aan het monumentenregister. Het opnemen van een interieurensemble in het informatiesysteem heeft geen rechtsgevolgen voor de eigenaar. Er geldt geen wettelijke bescherming voor de roerende zaken. Door de nieuwe wetgeving wordt het belang van waardevolle interieurensembles erkent en wordt er een grotere maatschappelijke bewustwording, waardering en kennis van interieurs gecreëerd, waardoor het behoud wordt gestimuleerd.