Wkpb: registratie in Kadaster

Voor gemeenten is het belangrijk dat niet het rijksmonumentenregister maar het openbare register in het kadaster leidend is bij de bescherming. Wanneer een rijksmonument wèl in het rijksmonumentenregister staat vermeld, maar de beperking is niet vastgelegd in het kadaster op basis van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan is de aanwijzing niet geldig en het monument niet beschermd. Het kadaster heeft dus het primaat boven de vermelding in het rijksmonumentenregister. 

Ook bij gemeentelijk monumenten is in beginsel het kadaster leidend bij de bescherming. Wanneer een gemeentelijk monument wèl in het erfgoed- of monumentenregister staat vermeld, maar de beperking is niet vastgelegd in de registers op basis van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan is het monument niet daadwerkelijk beschermd. In voorkomende gevallen kan de gemeente de fout herstellen, maar de gemeente is wel aansprakelijk voor de geleden schade als gevolg van vergissingen, verzuimen, vertragingen of andere onregelmatigheden (Wkpb artikel 13 lid 2). Het is dus van het grootste belang om de beperking als gevolg van aanwijzing tot monument aan het kadaster door te geven en zo nodig de bestaande monumentenlijsten te controleren. Dit is extra van belang met het oog op het DSO Digitaal Stelsel Omgevingswet.