Vergunningvrije werkzaamheden bij monumenten
De MoMo heeft geleid bij Rijksmonumenten tot het vergunningsvrij geven van kleine onderhoudswerkzaamheden waarbij vorm, kleur en materiaal niet wijzigen. Ook de wijziging of ontmanteling van niet-monumentale interieuronderdelen [..].
Lees meer...
Procedures en vooroverleg
Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid voor de monumentenzorg. Het is hun taak om eigenaren en beheerders van monumenten op deskundige wijze te informeren en te begeleiden bij hun eventuele wens tot wijziging van het [..].
Lees meer...
10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten
'10 uitgangangspunten voor omgaan met monumenten' is bedoeld als handleiding voor gemeentelijke monumentencommissies in gemeenten die de ambitie hebben een duurzaam en [..].
Lees meer...
Bouw- en cultuurhistorisch Onderzoek
De bouwhistorische waarde van een object en zijn onderdelen vormt de basis voor de besluitvorming in het ontwerpproces bij ontwikkelingen. Ook bij de beoordeling van [..].
Lees meer...
Interieur monumenten is beschermd
De onroerende onderdelen van interieurs zijn wettelijk beschermd als deel van het rijksmonument. Zij maken immers deel uit van de beschermde onroerende zaak. Ook bij gemeentelijke monumenten is het interieur beschermd, tenzij de [..].
Lees meer...
Uitvoeringsvoorschriften stellen
Een gemeente kan kwaliteitseisen stellen aan de planvorming, onderhoud en restauratie van monumenten. Dat kan in de vorm van algemene of specifieke voorschriften. Deze kunnen worden gebruikt in het planvormingsproces, de [..].
Lees meer...
Toezicht en Handhaving
Toezicht op de restauratie van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten is een (wettelijke) taak van de gemeente. Soms spelen subsidievoorwaarden een extra rol bij deze taak. Bij monumenten is het niet alleen van belang om na gereedkoming van [..].
Lees meer...

Is er ook vergunningvrij in een gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht?

Ja, in een gebied dat middels een gemeentelijke (erfgoed-)verordening of bestemmingsplan is aangewezen als gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht geldt…

Ja, in een gebied dat middels een gemeentelijke (erfgoed-)verordening of bestemmingsplan is aangewezen als gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht geldt het standaard vergunningvrij conform de WABO - Bor bijlage II. Dit in tegenstelling tot een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht.

Er is wel een uitzondering op mogelijk, en dat is op moment dat een gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht feitelijk is aanwezen als een gemeentelijk monument met nadere regels. Voor gemeentelijke monumenten geldt namelijk geen standaard vergunningvrij. De juridische koppeling kan bijvoorbeeld in de definitiebepaling van een erfgoedverordening gelegd worden. Dit komt in de praktijk echter nauwelijks voor.

Met de komst van de Omgevingswet wordt het voor gemeenten mogelijk om voor objecten of gebieden het standaard vergunningvrij uit te zonderen zonder het aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat moeten zij dan opnemen in de regels van hun omgevingsplan.

Is het plaatsen van (normaliter vergunningvrije) elementen in de openbare ruimte van een Rijksbeschermd stads-/of dorpsgezicht vergunningplichtig?

Indien derden een element willen plaatsen in de openbare ruimte van een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht, dan is dat vergunningsplichtig.…

Indien derden een element willen plaatsen in de openbare ruimte van een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht, dan is dat vergunningsplichtig.

Indien de gemeente de elementen zelf plaatst en ze zijn onder de categorie straatmeubilair te scharen, dan is het vergunningsvrij. Art 2 lid 18 onderdeel 9 juncto Art 4a lid 2 onderdeel b onder 4 van het BOR Bijlage II is dan van toepassing. Volgens jurisprudentie zijn bijvoorbeeld lantaarnpalen ook onder straatmeubilair te scharen. Deze categorie kan dus vrij breed getrokken worden.