Is het plaatsen van (normaliter vergunningvrije) elementen in de openbare ruimte van een Rijksbeschermd stads-/of dorpsgezicht vergunningplichtig?

Indien derden een element willen plaatsen in de openbare ruimte van een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht, dan is dat vergunningsplichtig.

Indien de gemeente de elementen zelf plaatst en ze zijn onder de categorie straatmeubilair te scharen, dan is het vergunningsvrij. Art 2 lid 18 onderdeel 9 juncto Art 4a lid 2 onderdeel b onder 4 van het BOR Bijlage II is dan van toepassing. Volgens jurisprudentie zijn bijvoorbeeld lantaarnpalen ook onder straatmeubilair te scharen. Deze categorie kan dus vrij breed getrokken worden.

 

V
#4