Erfgoedverordening

Sinds 2009 is iedere gemeente verplicht om een erfgoedverordening te hebben,  om daarmee ook het bevoegd gezag te kunnen zijn ten aanzien van rijksmonumenten. De erfgoedverordening is de opvolger van de monumentenverordening.

In de gemeentelijke erfgoedverordening staan de regels en voorschriften die betrekking hebben op het culturele erfgoed (monumenten, archeologe en cultuurlandschap). Hierin worden ook de wettelijke taken geregeld van de gemeente met betrekking tot Rijksmonumenten. Ook zijn er regels opgenomen over de aanwijzing van gemeentelijke monumenten en archeologische verwachtingsgebieden en weigeringsgronden voor het afgeven van een omgevingsvergunning.

Is het verplicht om de erfgoedverordening aan te passen nav het in werking treden van de Erfgoedwet per 1-7-2016? Nee, het is niet verplicht om direct de gemeentelijke erfgoedverordening aan te passen. Dat is pas aan de orde als ook de Omgevingswet wordt ingevoerd en alle zaken uit het overgangsrecht in de Erfgoedwet overgaan van de Monumentenwet naar de Omgevingswet. Als in de toekomst een nieuwe erfgoedverordening wordt opgesteld, dan wordt aangeraden om de Erfgoedwet als grondslag te gebruiken.

Downloads