Maritiem erfgoed

Onder maritiem erfgoed vallen niet alleen historische schepen, maar bijvoorbeeld ook historische havens, vaarwegen, kades, sluizen en bruggen. Veelal vormt het een samenhangend ensemble in de fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de museumhaven van Spakenburg, de enige voormalige vissershaven aan de Zuiderzee die de provincie Utrecht rijk is. Het havengebied vormt een rijksbeschermd dorpsgezicht met daarin een ensemble van een nog werkende monumentale botterwerf, historische visserschepen, grebbeliniesluis en omringende historische bebouwing. 

Problematiek
De verschillende onderdelen zijn vaak onlosmakend met elkaar verbonden, terwijl de mogelijkheden voor behoud, beheer en regelgeving erg van elkaar afwijken. Dat kan het voor gemeenten erg lastig maken om het totaalplaatje te behouden. Daarnaast moeten er vaak ook in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma ingrijpende wijzigingen doorgevoerd worden om Nederland te beschermen tegen mogelijke overstromingen. Dijken en kades moeten daarbij veelal verhoogd worden, wat een enorme impact kan hebben op het karakter en de cultuurhistorische waarden van het maritiem erfgoed.

Archeologie
Ook bij archeologie kan je te maken hebben met maritiem erfgoed. Denk aan waterbodem-archeologie of scheepswrakken.


Het STAMU besteed regelmatig aandacht aan de Maritiem erfgoed middels haar ROMA bijeenkomsten:

ROMA bijeenkomst 14 juni 2018: Burgerparticipatie, Publieksbereik en Waterbodem-archeologie