Energielandschappen

Belangrijke factoren voor een (nieuw) energielandschap van hoge kwaliteit zijn: 

  • Continuïteit in tijd en plaats: hoe nadrukkelijker het landschap door de mens tot stand is gekomen, hoe beter nieuwe energievormen er in zijn te passen.
  • Continuïteit in functie: ook in het verleden speelde energiewinning, zoals houtoogst en turfwinning, een rol bij het ontstaan van landschappen. In de discussie over nieuwe energielandschappen kan dit verleden een rol spelen.
  • Continuïteit in vorm: de infrastructuur voor nieuwe vormen van energiewinning kan ook gebruikt worden om bestaande landschappelijke patronen te benadrukken.
  • Duurzame ontwikkeling: hoe kan de kwaliteit van het landschap gewaarborgd worden? Kunnen energielandschappen bijdragen aan de instandhouding van waardevolle (agrarische) cultuurlandschappen?

Waar het landschappelijke effect direct en zichtbaar is, zijn veel langetermijn effecten van innovatieve technieken onbekend. Zo is niet bekend wat het langetermijneffect van zonne-akkers is op de bodemstructuur en de conserveringsomstandigheden voor archeologische waarden daarin. Ook kunnen (tijdelijke) bouwwerken onomkeerbare effecten op het bodemarchief hebben.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft een brochure opgesteld ter inspiratie bij ruimtelijke opgaven in het kader van de energietransitie. Ook in de Handreiking Erfgoed en Ruimte is een specifiek dossier over de energietransitie te vinden.