(vrijkomend) Agrarisch erfgoed

Bij agrarisch erfgoed in de fysieke leefomgeving horen niet alleen boerderijen maar ook de omringende boerenerven met aanleg en schuren. In principe zou ook het agrarisch cultuurlandschap erbij kunnen horen, maar dat is weer een onderwerp op zichzelf. In de provincie komt er veel agrarisch erfgoed vrij. Dat komt doordat de agrarische sector onder druk staat om in te krimpen en te hervormen, maar ook door schaalvergroting van de agrarische bedrijven. Boerderijen met erven die vrij komen kunnen een nieuwe invulling krijgen. Bijvoorbeeld voor maatschappelijke  of woondoeleinden. Ook zien we dat agrarische bedrijven naast hun kernactiviteit ook nevenfuncties erbij oppakken. Dat alles heeft natuurlijk veel impact op de instandhouding van het agrarisch erfgoed. 

Voor gemeenten is het een goede zaak om daar actief beleid op te formuleren. Bijvoorbeeld door gemeentelijke monumenten aan te wijzen en/of met het bestemmingsplan een stimulerend beleid te voeren voor het behoud van het karakter en de cultuurhistorische waarden van het agrarisch erfgoed.

Een organisatie waar particulieren zich tot kunnen richten met hun vragen over hun monumentale boerderij en erf is de Stichting Utrechtse Boerderijen: www.utrechtseboerderijen.nl

Met behulp van het Ervenconsulentschap, verzorgd door MooiSticht, kan er onderzocht worden welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn voor boerenerven en daarbij de landschappelijke en cultuurhistorische waarden te behouden of zelf te versterken. Zo kan er bijvoorbeeld meerwaarde gecreëerd worden bij een ontwikkeling door verdwenen historische elementen weer terug te brengen, zoals sloten, geriefbosjes en boomgaarden. Ook kan er gedacht worden aan recreatieve mogelijkheden, door bijvoorbeeld een wandelroute langs het erf en over de agrarische percelen te realiseren. De Provincie Utrecht heeft vrij strenge regels als het gaat over herontwikkeling van boerenerven als het niet past binnen het bestemmingsplan. Met behulp van het ervenconsulentschap kan er een ontwikkelingsplan geschetst worden waarmee eigenaren en opgrachtgevers uit de voeten kunnen en die draagvlak vindt bij de Provincie.