Duurzaamheid & Energietransitie

Het klimaatakkoord dat eind december 2015 in Parijs werd gesloten, maakt een energietransitie noodzakelijk: een transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen uiterlijk per 2030 te beëindigen, maakt deze transitie nog concreter. Inmiddels is duidelijk dat om de doelstellingen te behalen alle mogelijke maatregelen ingezet zullen moeten worden. Sommige maatregelen om de energievoorziening te verduurzamen kunnen een grote impact hebben op cultureel erfgoed. Denk aan het landschappelijke effect van windturbines of ‘zonne-akkers. Verduurzaming en energiewinning hoeven echter niet te bijten met cultureel erfgoed mits daarbij de juiste uitgangspunten toegepast worden.

Het STAMU besteed regelmatig aandacht aan de Energietransitie en Verduurzaming van (of een duurzame omgang met) erfgoed middels haar ROMA bijeenkomsten:

ROMA bijeenkomst Duurzaamheid en de inpassing van de energietransitie in het erfgoed
ROMA bijeenkomst A&O Duurzaamheid in de provincie Utrecht

Energielandschappen
Belangrijke factoren voor een (nieuw) energielandschap van hoge kwaliteit zijn:  Continuïteit in tijd en plaats: hoe nadrukkelijker het landschap door de mens tot stand is gekomen, hoe beter nieuwe energievormen er in zijn te [..].
Lees meer...
Routekaart Verduurzaming Monumenten
De monumentensector wil verduurzamen en daarbij bijdragen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Dat is niet alleen van belang voor het behoud van een leefbare wereld, maar ook voor het [..].
Lees meer...
Duurzaamheid bij gebouwd erfgoed DuMo
Duurzaamheid staat ook in de erfgoedwereld volop in de aandacht. Waar aanvankelijk werd gedacht dat verduurzaming bij monumenten niet mogelijk was, wordt tegenwoordig in [..].
Lees meer...
Zonne-energie bij gebouwd erfgoed
Vanuit het Rijk wordt er bij de energietransitie volop ingezet op zonne-energie in de gebouwde omgeving. Dat kan een grote (negatieve) impact hebben op het aanzicht en de waarden van historische gebieden en [..].
Lees meer...
Wijzigingsbesluit minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie
Op 11 december 2018 is de herziening van de EU richtlijn hernieuwbare energie (REDII) vastgesteld. Deze wijziging, die de lidstaten verplicht om een hoeveelheid [..].
Lees meer...
Regionale Energiestrategie (RES) en Transitievisie Warmte
Om de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015) waar te maken spelen de gemeenten een belangrijke rol. De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. [..].
Lees meer...