Klimaatadaptatie

In 2018 is het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatieopgesteld. Het is een nationaal plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk. In dit Deltaplan staan 7 ambities voor een klimaatbestendige inrichting genoemd. Een daarvan is de afspraak dat de regio’s een klimaatstresstest moesten opstellen. Alle overheden maken in totaal 600 miljoen euro beschikbaar om Nederland weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. De gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries tekenden daarvoor het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie in 2018. De overheden in de provincie Utrecht werken hieraan via de werkregio van het Deltaprogramma.

Oplossingen uit het verleden kunnen dienen ter inspiratie

Veel problemen van de huidige problemen van wateroverlast of bodemdaling hebben wij zelf gecreëerd. In Nederland hebben wij lang gedacht dat wij het water volledig konden beheersen met behulp van onze waterbouw en technologieën. Door de steeds grotere schommelingen in het klimaat zien we nu de consequenties daarvan. In het verleden werden er vaak natuurlijke en techniekvrije oplossingen gebruikt voor het waterbeheer. Daardoor ontstond er een natuurlijke balans. Veel hiervan is in onbruik geraakt en verdwenen. Door hier cultuurhistorisch onderzoek naar te doen kan het verleden als inspiratie dienen voor nieuwe oplossingen, maar kunnen ook oplossingen uit het verleden weer hersteld of teruggebracht worden.

Gebouwd erfgoed

Op kleine schaal kan ook het gebouwde erfgoed bijdragen aan de klimaatadaptatie. Denk aan het ontkoppelen van het hemelwater van het riool en opvang daarvan in een regenton voor het besproeien van de tuin en de rest van het hemelwater laten bezinken in de eigen tuin. Ook kan hemelwater bijvoorbeeld gebruikt worden om het toilet te spoelen. Dit kan het gebruik van drinkwater besparen waardoor er in droge zomerperiodes minder snel tekorten ontstaan en het grondwaterniveau op peil blijft.

Inspectierapport Aanhoudend droog 2020
Een inventariserend onderzoek naar de gevolgen van de aanhoudende droogte op groene monumenten. In 'Aanhoudend droog' is er aandacht voor de Erfgoedwet en de Waterwet en de [..].
Lees meer...