Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Naast de nieuwe wet met bijbehorende onderliggende besluiten en regelingen bestaat de Omgevingswet ook uit het Digitale stelsel Omgevingswet (DSO). Dit wordt de opvolger van het huidige Omgevingsloket en Ruimtelijkeplannen.nl. Via het DSO moet direct inzichtelijk zijn welke regels er voor een fysieke locatie gelden.

Onder de Omgevingswet mag voor de afwegingen rond vergunningverlening uitsluitend informatie worden gebruikt welke ook (en gelijktijdig) beschikbaar is voor de aanvrager via het DSO. Het spreekwoordelijke ‘rapport uit een bureaula’ mag dus niet meer gebruikt worden bij afwegingen! Het is zaak hier aandacht voor te hebben bij het organiseren van de informatie over erfgoed zoals die binnen de gemeente aanwezig is en gebruikt wordt. Het is daarom ook van belang dat de erfgoedregisters, cultuurhistorische en archeologische waarden- en beleidskaarten integraal digitaal beschikbaar worden gesteld op het online Omgevingsloket.

Informatie over de DSO en de digitale standaarden waaraan de kaart moet voldoen zijn te vinden op aandeslagmetdeomgevingswet.nl